Tarina – About

 

Tarina - AboutTässä pieni tarina siitä, miten minusta tuli 3D mies:

Vuosien varrella on ehtinyt tapahtua paljon. Yrityksen perustamisesta 2002 aina tähän päivään asti. 3D-tulostimien ja -skannereiden myynti, laitekoulutus ja huolto sekä 3D-tulostus ja -skannaus ovat ne toimet, mitkä täyttävät työpäivät tällä hetkellä.

AN-Cadsolutions on lähtenyt halusta työllistää itseni yrittäjänä. CAD-piirtämiseen otin ensiaskeleet 90-luvun alkupuolella, kuin myös CNC-koneistukseen Loimaan ammattikoulussa. Kiinnostukseni tekniseen CAD-piirtämiseen, 3D-mallinnukseen, CAM-ohjelmointiin sekä CNC-koneistukseen kasvoi 90-luvun aikana Lahden tekussa ja AMK:ssa.

AN-Cadsolutions on perustettu 2002 Lahdessa ja muutti 2003 Tampereelle. Yritykseni aloitti CAD-piirtämisellä, 3D-mallintamisella sekä koulutuksella. Tällöin myös Rhinoceros 3D-mallinnusohjelmisto vei mennessään ja vei myös Barcelonaan. Hyvin pian mukaan tuli ohjelmistomyynti.

Kiinnostus 3D:hen siihen liittyviin toimiin vei eteenpäin. 2006 aloitin yhteistyön Rolandin kanssa ja investoin kahteen Rolandin CNC-jyrsinkoneeseen ja aloin tekemään 3D CNC-koneistuksia, tällöin tuli eteen siirtyminen omiin toimitiloihin. Samoihin aikoihin 2007-2008 mukaan tuli 3D-skannaus sekä mittaus.

Ensimmäisiä 3D-skannereita oli Roland MDX-40 CNC-jyrsinkoneeseen kytkettävä koskettava neulaskanneri, Rolandin laserskanneri ja DAVID:in laserskanneri. Näillä saatiin puhtia 3D CNC-koneistuksiin.

Koska 3D on pitkään kiehtonut ja seuraan aktiivisesti tekniikan kehittymistä, aloin myös seuraamaan 3D-tulostamisen kehittymistä. Koska yhden miehen verstaassa on rajalliset resurssit, niin muutama vuosi meni seuraillessa. Vasta 2012 alkoi tapahtumaan Frankfurtin EuroMold messujen jälkeen. Tällöin alkoi yhteistyö Felix 3D-tulostimien tuottajan kanssa. Samalla reissulla alkoi yhteistyö RangeVision 3D-skanneri valmistajan kanssa. Molempien kanssa toimin edelleen. Tähän kiteytyy ajatus, ”käytä sitä, mitä myyt”. Koska edelleen toimin yksin, pidän itseäni elämäntapayrittäjänä, jota kiehtoo laitteet.

Verstaalta löytyy 3D-skannereita, 3D-tulostimia (mm. FDM, DLP, LCD, SLA), CNC-jyrsinkone sekä kaiverruskone tuotanto, esittely- ja koulutuskäyttöön.

Tarina saa jatkoa……Vuodenvaihteessa 2020-2021 lopetettiin AN-Cadsolutions ja perustettiin 3D Cadsolutions Oy. Nykyään täällä työskentelee yrittäjän lisäksi yksi työntekijä.

Here’s a little story about how I became a 3D man:

A lot has happened over the years. From the establishment of the company in 2002 to the present day. Sales, hardware training and maintenance of 3D printers and scanners, and 3D printing and scanning are the activities that currently fill working days.

AN-Cadsolutions has set out to employ myself as an entrepreneur. I took the first steps in CAD drawing in the early 90’s, as well as CNC machining at Loimaa Vocational School. My interest in technical CAD drawing, 3D modeling, CAM programming and CNC machining grew during the 90’s at Lahti Teku and Polytechnic.

AN-Cadsolutions was founded in 2002 in Lahti and moved to Tampere in 2003. My company started with CAD drawing, 3D modeling and training. In that case, the Rhinoceros 3D modeling software also took over and also took to Barcelona. Very soon software sales came along.

Interest in 3D related activities took me forward. In 2006, I started cooperating with Roland and invested in two Roland CNC milling machines and started doing 3D CNC machining, then the transition to our own premises came to the fore. At the same time in 2007-2008, 3D scanning and measurement came along.

The first 3D scanners were the Roland MDX-40 touch needle scanner to be connected to a CNC milling machine, the Roland laser scanner and the DAVID laser scanner. These gave impetus to 3D CNC machining.

Since 3D has long fascinated me and I am actively following the development of technology, I also started to follow the development of 3D printing. Because the one-man workshop has limited resources, a few years went by following. It wasn’t until 2012 that the event began in Frankfurt after the EuroMold trade fair. This is when the collaboration with the manufacturer of Felix 3D printers began. On the same trip, a collaboration with the manufacturer of the RangeVision 3D scanner began. I still work with both. This crystallizes the idea, “use what you sell”. Because I still work alone, I consider myself a lifestyle entrepreneur fascinated by equipment.

The workshop includes 3D scanners, 3D printers (eg FDM, DLP, LCD, SLA), a CNC milling machine and an engraving machine for production, demonstration and training use.

AN-Cadsolutions is now 3D Cadsolutions Oy.